ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫਾ

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ।

ਕੰਮ ਟੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਐਬਸਫੋਰਡਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਟੋਲਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਦਤ ਸਹੂਲਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ੋਰਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਨਵੇ ਆਏ ਇਮਿਗਰੰਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨਿਜਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਿਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਅਸੈਸਮਿੰਟ (ਆਈ ੲੈਨ ਏ) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੈਨਿਜਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਮੈਨਿਜਮਿੰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਕੇਸ ਮੈਨਿਜਮਿੰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਦ ਹਨ ਜੋ ਆਈ ੲੈਨ ਏ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੱਬਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।


“ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ੋਰਸ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ”

“ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ”


Back to Top
Abbotsford Community Services
AGORA Employment Essentials Inc.
BOWMAN Employment Services Inc.
Communitas Supportive Care Society
Community Futures South Fraser